South Florida Museum: Mastodon skeleton

Mastodon skeleton in great hall of the museum.  Mastodons roamed southern Fla 10,000-12,000 years ago.